Politika IMS

Politika IMS spoločnosti EUROSTAVING, s.r.o.

Vedenie spoločnosti EUROSTAVING, s.r.o. sa zaväzuje plniť požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, spracovať, zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať efektívnosť IMS pri zabezpečovaní produktov:

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby – jednoduché stavby,
 • Prevádzkovanie tepelných zariadení,
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
 • Obstarávanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení,
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

 

Zásady politiky IMS sú:

 • Zameriavať sa na neustály prieskum trhu a hľadanie nových možností pre uspokojovanie rastúcich potrieb a očakávaní našich zákazníkov,
 • Trvalo zabezpečovať vzájomne výhodné dodávateľsko-odberateľské vzťahy založené na kvalite, odbornosti, dôvere, korektnosti a flexibility poskytovaných služieb,
 • Rozvíjanie schopností, zručností a profesionality svojich zamestnancov,
 • Budovanie dobrého mena spoločnosti a vytváranie atraktívnych podmienok pre prácu,
 • Zapojenie všetkých interných a externých pracovníkov do prebiehajúcich procesov v spoločnosti,
 • Celá spoločnosť sa zaväzuje plniť záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha,
 • Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • Návrhy a definované opatrenia získané konzultáciami a spoluúčasťou pracovníkov sú akceptované a podporované,
 • Súčasne na seba berie záväzky zabezpečenia a naplnenia jednotlivých bodov tejto politiky poskytnutím nevyhnutných zdrojov.

 

Politika IMS nadobúda platnosť – 01.10. 2019

V Banskej Bystrici

Ing. František Říha, konateľ spoločnosti

▾ Politika IMS spoločnosti EUROSTAVING